توسعه پایدار چیست؟

Posted Leave a commentPosted in News, SustainableDevelopment

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده در تامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند. اگر بپذیریم که توسعه اقتصادی فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمامی مردم است، در این صورت رشد اقتصادی محور اساسی توسعه اقتصادی خواهد بود.