NewsSustainableDevelopment

توسعه پایدار چیست؟

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده در تامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند.

اگر بپذیریم که توسعه اقتصادی فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمامی مردم است ، در این صورت رشد اقتصادی محور اساسی توسعه اقتصادی خواهد بود. اما رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.

تا کنون رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت نظامهای اقتصادی در جهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می شده است ، از این رو کشورهای کمتر توسعه یافته مساعی خویش را عمدتا در جهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز کرده و می کنند . می دانیم که رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی و  مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش در کمیت عوامل تولید یعنی نیروی انسانی ،سرمایه و منابع طبیعی می باشد. نتیجه چنین رشد و توسعه ای در قالب عملکرد ها و الگوهای موجود ، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدید پذیر سلب شده و افزون برآن حقوق نسلهای آینده نسبت به منابع تجدید ناپذیر نادیده گرفته شده است . از سوی دیگر انباشت زباله ها و پسمانده های تولیدی به حدی رسیده است که احتمالا زمین دیگر توان جذب آنها را ندارد.

امروزه توافق نسبتا وسیعی در این زمینه درحال شکل گیری است که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی ها ، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی ، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و درنهایت برخود انسان وارد می آورد تداوم یابد . از این رو در سالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده در تامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد ، فراهم می کند.

کمیسیون جهانی محیط و توسعه که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است : فرآیند تغییری که استفاده از منابع ، هدایت سرمایه گذاریها ، سمت گیری توسعه تکنولوژیکی و تغییر نهادی با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.

بنابراین ، خط مشی های اقتصادی ، مالی ، تجاری ، انرژی ، کشاورزی ، صنعتی و غیره می باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که از نظر اقتصادی ، اجتماعی و اکولوژیکی پایدار باشد.

منبع: ماهنامه بررسی های بازرگانی - محمدرضا عادلی مسبب کودهی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *